KAR-no-TAWR-us (flesh eating bull)

/KAR-no-TAWR-us (flesh eating bull)