sar-ko-sook-us (Flesh crocodile)

/sar-ko-sook-us (Flesh crocodile)