Kar-no-tawr-us (Flesh-eating Bull)

/Kar-no-tawr-us (Flesh-eating Bull)